uvod kresba

"Špalíček poznání"

Hlavním cílem školy je doplňovat rodinnou výchovu především v oblasti socializace dítěte, naučit je žít s ostatními dětmi a lidmi, umět se prosadit a respektovat ostatní. Probudit zvídavost dětí a chuť učit se, radovat se, žasnout a poznávat svět. Rozvíjet samostatnost, připravit je na základní školu, pěstovat v nich návyky...


Náš vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je povinným dokumentem vymezujícím požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Vychází z věcného prostředí a specifických podmínek naší mateřské školy. Předpokládá respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce dle RVP PV.

Základním pilířem je oblast poznávání a ochrany přírody, čemuž napomáhá poloha mateřské školy v malebném údolí řeky Teplé, obklopena lázeňskými lesy a přehradní nádrží.

Vzdělávací program je rozpracován do 10-ti integrovaných bloků. Každý měsíční blok má svá týdenní podtémata rozvinutá do myšlenkových map a podrobně zpracovaná v TVP.

Obsah vychází z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku, je založen na a metodách přímých zážitků, experimentování, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, klade důraz na emoční prožitky. Umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Záměrem našeho ŠVP je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávací potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k histotii, k tradicích a zvykům, ale i k evropskému společenství, podporování tělesného rozvoje, zdraví, jeho osobní spokojenost a pohoda, vytváření předpokladů pro jeho další vzdělávání.