O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Březová je předškolní zařízení s celodenní péčí, jako příspěvkovou organizaci ji zřizuje Obec Březová.

O děti pečuje a bezproblémový chod školy zajišťuje profesionální tým zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů. Kolektiv tvoří ředitelka školy, paní učitelky, asistentka pedagoga, paní kuchařka, vedoucí školní jídelny a paní školnice. Každý z kolektivu je důležitý, každého si vážíme.

Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 40 dětí a s rodinnou, přátelskou atmosférou. Skladba tříd je heterogenní: 1.třída "U berušek", 2.třída "U krtečků". Poloha naší mateřské školy představuje potenciál pro širokou škálu témat v oblasti poznávání přírody, podpory tělesného rozvoje dětí, rozvoje psychiky dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Přilehlá rozsáhlá zahrada je nedílnou součástí mateřské školy. Nachází se v klidné části obce v blízkosti lesa, v malebné přírodě, která vybízí k tématickému zaměření Školního vzdělávacího programu.

 

   DLOUHODOBÉ CÍLE A VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hlavní vize:

 • zajistit maximální soulad vzdělávání s přírodou,
 • zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí,
 • přizpůsobovat se požadavkům a potřebám současné doby (novým přístupům a myšlenkám),
 • propojit vzdělávání se skutečným prožitkem (podporovat dítě v osvojení si praktické zkušenosti),
 • rozvíjet osobnost dítěte,
 • podporovat jeho zdraví a tělesný rozvoj, zájem poznávat a objevovat, získávat zkušenosti,
 • umožnit dětem dostatečný prostor pro spontánní hru,
 • respektovat a přizpůsobovat se fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí,
 • rozvíjet individualitu každého dítěte,
 • vyhledávat a rozvíjet děti talentované a děti se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • vhodně motivovat a vést děti ke sportu,
 • podporovat a doplňovat rodinnou výchovu.

Proto je záměrem všech zaměstnanců mateřské školy:

 • vytvářet vhodné, bezpečné a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte,
 • rozvíjet potenciál, individualitu každého dítěte a zajistit jeho všestranný rozvoj, v přirozeném prostředí v duchu pohodové atmosféry,
 • zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí,
 • celkový rozvoj a prosperita mateřské školy, která bude otevřená, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství,
 • vytvářet stejný prostor i podmínky pro všechny děti s respektováním jejich zájmů a potřeb,
 • umožnit rozvoj nadání talentovaných dětí a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • rozšiřovat pestrost předškolního vzdělávání - sportovních činností a vzdělávání dětí přenášet co nejvíce do přírody, učit se znát přírodní zákonitosti, podporovat aktivní vztah k živému i neživému, dále rozvíjet kladné morální vlastnosti ke svému okolí,
 • neustále zlepšovat podmínky pro rozvoj dětské osobnosti s ohledem na její individuální potřeby, zájmy, nadání tak, aby výchovná práce citlivě vycházela z vývoje a zrání dětí, rozvíjela fyzické, psychické a sociální dovednosti,
 • zajišťovat pocit bezpečí a jistoty, pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu,
 • reagovat na požadavky moderního edukačního působení a vycházet z aktuálních potřeb rozvoje a analýzy současné situace,
 • pokračovat v úspěšných akcích a realizovat nové - bruslení, plavecký kurz, výstava dětských výrobků, společné akce s rodiči (slavnosti, dílničky, besídky), besedy, přednášky, hipoterapie
 • spoluprobouzet v dětech zájem o umění – návštěvujeme knihovny, divadla, galerie, keramická dílna
 • slavíme lidové svátky. Děti se seznamují s lidovými tradicemi, zvyky či původními řemesly,
 • dle organizačních možností organizovat jednodenní vzdělávací výlety 
 • zaměstnancům poskytovat kvalitní prostředí, podporu, porozumění a vstřícné jednání,
 • podpora klimatu školy z pozice pedagogů, dětí, dalších zaměstnanců školy a rodičů,
 • přizpůsobit se požadavkům a potřebám současné doby, měnící se společnosti, novým přístupům a myšlenkám. 

 

Dlouhodobým cílem rozvoje mateřské školy je plnění dílčích úkolů k podpoře vybudování perspektivní a vyhledáváné školy, která se stane otevřenou, přátelskou a efektivní mateřskou školou, v níž budou dětem předávány základy klíčových kompetencí pro přípravu na další stupeň vzdělávání. Spokojenost a spolupráce všech zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti je nedílnou součástí vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu. Teprve ve stabilní instituci je možné vytvářet stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti s pestrým programem předškolního vzdělávání a umožnit tak rozvoj nadání talentovaných dětí a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami s respektem k zájmům a potřebám dětí. Směřování školy určuje základní vize a sledované oblasti, které vedou k formulaci těchto cílů.
 

Výchova a vzdělávání
Výchovně-vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou realizovány dle Školního vzdělávacího programu, který byl koordinátory vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, principů předškolní pedagogiky a odsouhlasen kolektivem školy.
Za důležité považujeme pomoci dětem vytvářet srozumitelnou formou vztah a úctu k lidským hodnotám, odpovědnosti za svůj život a zdraví, vzájemné respektování, empatii, ohleduplnosti, kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Zásadní jsou pro nás také kvalitní vzájemné vztahy, důvěra, úcta, empatie, láska, vstřícnost k jinakostem, optimismus, radost, vzájemná podpora, pochopení, slušnost. Snažíme se být našim dětem kladným vzorem, chválíme je, inspirujeme, podporujeme jejich kreativitu, snažíme se je nadchnout pro všechny naše aktivity – ať je to bádání, pozorování, cvičení, zpívání, hraní, kreslení, plavání, bruslení, povídání a mnoho dalších činností. Nasloucháme jeden druhému, aktivně spolupracujeme s rodiči. U dětí se zaměřujeme na samostatnost, harmonický rozvoj osobnosti, logické uvažování, poznávání formou pokus - omyl a orientaci v dnešním nelehkém světě, vedeme děti k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti.

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "ŠPALÍČEK POZNÁNÍ"

Školní výchovně vzdělávací program (dále ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který ustanovuje elementární vzdělanostní základ a představuje zásadní východisko pro tvorbu ŠVP a jeho uskutečňování. Program naší mateřské školy vychází z věcného prostředí a specifických podmínek školy, využívá projekt „Barevné kamínky“. ŠVP s názvem „ Špalíček poznání “ tvoří 10 integrovaných bloků, které jsou účinně propojeny, navzájem se ovlivňují, fungují jako celek. Každý blok má svá  podtémata rozvinutá do myšlenkových map a podrobně zpracovaná v Třídním vzdělávacím plánu.

Hlavním cílem školy je doplňovat rodinnou výchovu především v oblasti socializace dítěte, naučit je žít s ostatními dětmi a lidmi, umět se prosadit a respektovat ostatní. Probudit zvídavost dětí a chuť učit se, radovat se, žasnout a poznávat svět. Rozvíjet samostatnost, připravit je na základní školu, pěstovat v nich návyky...
Náš vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je povinným dokumentem vymezujícím požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Vychází z věcného prostředí a specifických podmínek naší mateřské školy. Předpokládá respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce dle RVP PV.

Základním pilířem je oblast poznávání a ochrany přírody, čemuž napomáhá poloha mateřské školy v malebném údolí řeky Teplé, obklopena lázeňskými lesy a přehradní nádrží.

Obsah vychází z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku, je založen na a metodách přímých zážitků, experimentování, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, klade důraz na emoční prožitky. Umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Záměrem našeho ŠVP je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávací potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k histotii, k tradicích a zvykům, ale i k evropskému společenství, podporování tělesného rozvoje, zdraví, jeho osobní spokojenost a pohoda, vytváření předpokladů pro jeho další vzdělávání.

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky
Mateřská škola má dostatečné prostory a uspořádání, aby byla vyhovující pro nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek jsou v souladu s antropometrickými požadavky, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu.

Vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Vybavení hračkami, materiály, pomůckami a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno. Děti se svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí.

Na budovu bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena jak staršími tak novými hracími prvky, dvěma pískovišti, koutem s ohništěm a zahradním domkem.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů /teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, alergizující rostliny apod./

Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (viz. metodický pokyn ministerstva na dodržování spotřebního koše).Jídelníček je pestrý, bohatý na čerstvé ovoce a zeleninu.

Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin a samoobslužný systém pitného režimu. Děti nejsou nuceny do jídla. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však natolik flexibilní,aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám  a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší. Dostatek volného pohybu mají děti i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Pedagogové  i provozní zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.