O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Březová je předškolní zařízení s celodenní péčí, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Březová.

O děti pečuje a bezproblémový chod školy zajišťuje profesionální tým zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů. Kolektiv tvoří ředitelka školy, paní učitelky, asistentka pedagoga, paní kuchařka, vedoucí školní jídelny a paní školnice. Každý z kolektivu je důležitý, každého si vážíme.

Důležité jsou pro nás také kvalitní vzájemné vztahy, důvěra, úcta, empatie, láska, vstřícnost k jinakostem, optimismus, radost, vzájemná podpora, pochopení, slušnost. Snažíme se být našim dětem kladným vzorem, chválíme je, inspirujeme, podporujeme jejich kreativitu, snažíme se je nadchnout pro všechny naše aktivity – ať je to bádání, pozorování, cvičení, zpívání, hraní, kreslení, plavání, bruslení, povídání a mnoho dalších činností. Nasloucháme jeden druhému, aktivně spolupracujeme s rodiči, zveme je k nám, rádi s nimi trávíme odpolední čas při dílničkách, slavnostech, besídkách, oslavách atd.

Vzdělání a výchova v naší mateřské škole – zdraví, pohyb, příroda a radost

  • Kvalitně rozvíjíme děti nejen ve všech oblastech dovedností a znalostí, v souladu s Rámcově vzdělávacím programem
  • Zároveň se u dětí zaměřujeme na samostatnost, harmonický rozvoj osobnosti, logické uvažování, poznávání formou pokus - omyl a orientaci v dnešním nelehkém světě.
  • Vedeme děti k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti.
  • Rozvíjíme kladné morální vlastnosti ke svému okolí i ve vztahu k rostlinám a živočichům.
  • Děti mají pestrou nabídku a možnost rozvíjet se ve všech oblastech. V rámci vzdělávání využíváme např. keramickou dílnu, máme umělecké aktivity, rozvíjíme sportovní aktivity (bruslení, plavání – KV Aréna), jezdíme na konících – částečná hypoterapie, a mnoho dalšího.
  • Snažíme se pravidelně trávit čas venku, v přírodě, učíme se znát přírodní zákonitosti, podporujeme vztah ke zvířátkům, lásku ke stromům, ke kytičkám, učíme se přírodu chránit, hodně sportujeme.
  • Slavíme lidové svátky. Děti se seznamují s lidovými tradicemi, zvyky či původními řemesly. 
  • Děti se během školního roku účastní mnoha akcí – přednášky, besedy, divadelní představení, výlety, výstavy.

 

Mateřská škola je dvoutřídní, menší, s kapacitou 40 dětí a s rodinnou, přátelskou atmosférou. Skladba tříd je heterogenní: 1.třída "U berušek", 2.třída "U krtečků".

Suterén - v prostorách je umístěna plynová kotelna, prádelna, kuchyň, sklady potravin, šatna provozních zaměstnanců a kancelář kuchařky a vedoucí školní jídelny. První podlaží - třída "U berušek", zázemí třídy, umývárna, WC, šatna dětí. Mezipatro - kancelář ředitelky. Druhé podlaží - třída "U krtečků", zázemí třídy, umývárna, WC, sborovna a kabinet s pomůckami a materiálem.

Poloha naší mateřské školy představuje potenciál pro širokou škálu témat v oblasti poznávání přírody, podpory tělesného rozvoje dětí, rozvoje psychiky dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Přilehlá rozsáhlá zahrada je nedílnou součástí mateřské školy.. Nachází se v klidné části obce v blízkosti lesa, v malebné přírodě, která vybízí k tématickému zaměření Školního vzdělávacího programu.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "ŠPALÍČEK POZNÁNÍ"

Školní ýchovně vzdělávací práce (dále ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který ustanovuje elementární vzdělanostní základ a představuje zásadní východisko pro tvorbu ŠVP a jeho uskutečňování. Program naší mateřské školy vychází z věcného prostředí a specifických podmínek školy, využívá projekt „Barevné kamínky“. ŠVP s názvem „ Špalíček poznání “ tvoří 10 integrovaných bloků, které jsou účinně propojeny, navzájem se ovlivňují, fungují jako celek. Každý blok má svá  podtémata rozvinutá do myšlenkových map a podrobně zpracovaná v Třídním vzdělávacím programu.

Hlavním cílem školy je doplňovat rodinnou výchovu především v oblasti socializace dítěte, naučit je žít s ostatními dětmi a lidmi, umět se prosadit a respektovat ostatní. Probudit zvídavost dětí a chuť učit se, radovat se, žasnout a poznávat svět. Rozvíjet samostatnost, připravit je na základní školu, pěstovat v nich návyky...
Náš vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je povinným dokumentem vymezujícím požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Vychází z věcného prostředí a specifických podmínek naší mateřské školy. Předpokládá respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce dle RVP PV.

Základním pilířem je oblast poznávání a ochrany přírody, čemuž napomáhá poloha mateřské školy v malebném údolí řeky Teplé, obklopena lázeňskými lesy a přehradní nádrží.

Obsah vychází z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku, je založen na a metodách přímých zážitků, experimentování, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, klade důraz na emoční prožitky. Umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Záměrem našeho ŠVP je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávací potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k histotii, k tradicích a zvykům, ale i k evropskému společenství, podporování tělesného rozvoje, zdraví, jeho osobní spokojenost a pohoda, vytváření předpokladů pro jeho další vzdělávání.

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky
Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, aby bylo vyhovující pro nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek jsou v souladu s antropometrickými požadavky, odpovídajé počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu.

Vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Vybavení hračkami, materiály, pomůckami a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno. Děti se svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí.

Na budovu bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena jak staršími tak novými hracími prvky, dvěma pískovišti, koutem s ohništěm a zahradním domkem

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů /teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, alergizující rostliny apod./

Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (viz. metodický pokyn ministerstva na dodržování spotřebního koše).Jídelníček je pestrý, bohatý na ovoce a zeleninu.

Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin a samoobslužný systém pitného režimu.

Děti nejsou nuceny do jídla. Je dodržován 3.hodinový interval mezi přesnídávkou, obědem a svačinou.

Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však natolik flexibilní,aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám  a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší. Dostatek volného pohybu mají děti i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Pedagogové  i provozní zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.