uvod kresba

Ve čtvrtek 3.3. k nám do školky přijede divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak čmeláček vítal jaro.

Vstupné zdarma.

V úterý 1.3. budeme ve školce slavit karneval. 

Děti mohou přijít v maskách.

Užijeme si spoustu legrace, soutěží, dobrot a závěrečnou diskotéku.

Moc se těšíme. 

Vážení zákonní zástupci,
dnes jsem obdržel od zákonného zástupce dítěte docházejícího do třídy berušek informaci o výsledku pozitivního PCR testu dítěte na přítomnost viru COVID-19. Dítě bylo pozitivně testováno včera (výsledky testů chodí cca o 24h zpožděné). Pozitivně testované dítě bylo ve třídě přítomno po oba dny, tj. 31.1. i 1.2. Podle současných opatření a po konzultaci s pracovníky Krajské hygienické stanice KV budou dnes předány KHS rizikové kontakty, tj. všechny děti, se kterými přišlo pozitivně testované dítě do styku v pondělí a úterý budou z nařízení KHS v karanténě po dobu 5ti dnů. Je nám líto, že jsme prakticky den po otevření školy zase tam, kde jsme byli před týdnem, ale tato situace je aktuálně prakticky na většině škol v ČR.

Při karanténním opatření nařízeném KHS má zákonný zástupce dítěte nárok na vystavení OČR. Pokud Vám nedorazí potvrzení od KHS s oznámením o OČR, obraťte se prosím s žádostí na svého dětského lékaře, kde je dítě registrováno.

Třída krtečků tímto opatřením dotčena není.

Děkuji za pochopení

Bc. Petr Štaif, DiS., ŘŠ

V úterý 8.2. k nám do školky přijede divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak se meteor notám naučil.

Vážení zákonní zástupci dětí,
oznamuji vám, že jsem dnes bohužel obdržel informaci o nařízené karanténě dalšího ped. pracovníka školy a z důvodu nedostupnosti pracovníků v přímé péči, již nejsem schopen zabezpečit provozně chod školy do konce tohoto týdne.

V současné situaci počtu udělených karantén a izolací, nemohu provoz zajistit ani externími pracovníky, neboť i ostatní školy se potýkají s problémy zajištění vlastních provozů. Oznamuji vám tedy, že jsem z výše uvedených důvodů a po dohodě se zřizovatelem školy rozhodl o omezení provozu školy ve smyslu docházky dětí a to do 30.1.2022. O dalším vývoji situace a návratu pracovníků z izolace či nařízené karantény vás budu včas informovat.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost projevenou v dnešním dni.

Ve středu 8.12 k nám do školky přiletí divadlo Letadlo s pohádkou - Vánočka.

Vstupné bude hrazeno ze sponzorského daru.

V úterý 7.12. se ve školce budeme fotit.

Děti se budou fotit v koutku s vánoční tématikou. Samostatně, +variantě, s kamarádem, s celou třídou...jak si budete přát.

Cena sady je 250kč (4 ks záběrů různých velikostí a rámečků, vždy jiná póza)

Každá další sada 200kč (stejná fota)

V pondělí 6.12. k nám do školky dorazí Mikuláš se svou partou a zaslouženou nadílkou.

Vážení zákonní zástupci dětí,
v návaznosti na nově aplikované nařízení Vlády ČR vstupující v platnost od 22.11.2021, jsem bohužel nucen oznámit zrušení společné akce rodičů sdětmi, tj. výtvarných dílniček plánovaných školou na úterý 23.11.2021. Předpokládám také, v návaznosti na vývoj situace kolem pandemie COVID-19, že do konce tohoto kalendářního roku nebude škola moci pořádat žádné z akcí, které předpokládají spojení přítomnosti zákonných zástupců a dětí na třídách MŠ. Za celý kolektiv MŠ se Vám omlouvám a je mi osobně líto, že tyto oblíbené akce v MŠ neproběhnou, ale jejich pořádání při aplikaci současných pravidel a nařízení, by bylo provozně velmi náročné, tedy škola přistoupila po dohodě všech pedagogických pracovníků k jejich zrušení.

Děkujeme za pochopení

V Březové 21.11.2021

za celý kolektiv pracovníků MŠ Březová, okres K. Vary, PO 

Bc. Petr Štaif, DiS., ředitel školy

Vážení zákonní zástupci dětí,

v současné době je provoz mateřské školy Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace přerušen z důvodu nařízené karantény, orgánem ochrany veřejného zdraví KHS KV. Důvodem tohoto nařízení je potvrzený výskyt infekčního onemocnění COVID-19 v kolektivu dětí docházejících do mateřské školy.

Kontakt s pozitivně testovanou osobou proběhl naposledy dne 11. 11. 2021, proto se karanténa bude nejspíše vztahovat na děti, které byly ve škole přítomny v období od 9.11. do 11.11.2021. Karanténu nařizuje a rizikové kontakty vyhodnocuje orgán ochrany veřejného zdraví, který vás, zákonné zástupce, bude informovat v nejbližší době telefonicky.

Níže uvádíme informaci Krajské hygienické stanice Karlovy Vary:

Vážení zákonní zástupci dětí,
rádi bychom vás informovali o průběhu a délce karantény dle posledního platného mimořádného opatření a možnosti sebetrasování.

Karanténa začíná dnem kontaktu s pozitivně testovanou osobou a trvá minimálně 14 dní, lze ji však zkrátit provedením PCR testu a to 5. – 7. den od kontaktu s Covid pozitivním. Karanténa se negativním výsledkem PCR testu ukončí a do školy se pak mohou děti teoreticky vrátit 8. den.

Pro urychlení trasování Vás v současné chvíli, kdy počet dětí, žáků a pedagogů v karanténě stoupá a kapacity trasujících pracovníků jsou již na hranici možností, prosíme o vyplnění sebetrasujícího formuláře, který přijde SMS zprávou na vaše telefonní číslo. V tomto sebetrasování je důležité vyplnit všechny údaje včetně emailové adresy, na kterou se při správném vyplnění doručí i žádanka k odběru PCR metodou.

Vyplněním sebetrasujícího dotazníku získáte žádanku prakticky ihned a můžete se objednat do odběrového místa na PCR test (např. rezervacekk, labin).
Vašeho aktivního přístupu si velice vážíme a děkujeme za spolupráci.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Škola dále doplňuje následující informace:

1)  OČR zákonnému zástupci z důvodu nařízené karantény orgánem ochrany veřejného zdraví vystavuje ošetřující lékař dítěte. Pokud lékař OČR odmítne vystavit, obrací se zákonný zástupce s touto informací na KHS a následně na školu.

2)  V souladu s metodikou hlavního hygienika ČR dítě podstupuje 14denní karanténu, počínaje od data posledního rizikového kontaktu dítěte s pozitivně testovaným. Tedy od 11.11.2021 do 25.11.2021. Karanténa lze zkrátit na 8 dnů dobrovolným provedením PCR testu mezi 5. až 7. dnem nařízené karantény. V případě negativního výsledku může dítě 8. den nastoupit zpět do školy. V ostatních případech nastoupí dítě zpět do školy až uplynutím 14. dne nařízené karantény.

3)  Karanténa se vztahuje pouze na osoby vyjmenované vnařízení o karanténním opatření, tedy obvykle pouze na dítě a ne na ostatní rodinné příslušníky.

4)  Škola informuje zákonné zástupce o možnosti testování PCR metodou založenou na odběru ze slin v prostoru budovy letiště v Olšových vratech.

5)  Škola informuje zákonné zástupce, že není oprávněna požadovat výsledek PCR testu dítěte, neboť jde o důvěrnou informaci. Zákonný zástupce bezinfekčnost dítěte před nástupem zpět do školy potvrdí svým podpisem na čestném prohlášení, které bude k dispozici ve škole v den opětovného nástupu dětí zpět k prezenční výuce.

6)  Za období nařízené karantény dítěti škola nebude požadovat od zákonného zástupce úhradu poplatku školného. Zálohová úhrada na stravné se nemění, neboť je v rámci vyúčtování zohledněno pouze období, po které se dítě v mateřské škole skutečně stravovalo.

V případě dalších dotazů žádáme zákonné zástupce dětí, aby kontaktovali ředitele školy telefonicky, nebo dalšími obvyklými informačními kanály (e-mail, whatapp apod.)

V Březové 17.11.2021

Bc. Petr Štaif, DiS

Vážení zákonní zástupci dětí,
níže naleznete důvodovou zprávu k uzavření školy v období 19.10. až 25.10.2021.

 Zobrazit text vyjádření

Bc. Petr Štaif, DiS., ředitel školy

Ve čtvrtek 23.9. pojedeme s dětmi do Hipocentra Pája ve Stanovicích.

Děti s sebou můžou vzít mrkvičku, jablíčko,... pro koníky.

Dejte dětem vhodné sportovní oblečení, dle počasí.

Dne 16.9. u nás ve školce přivíáme divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak poslední vlaštovička na jih málem odletěla.

Ve čtvrtek 16.9. v 15:30 hod. se budou konat třídní schůzky pro rodiče všech dětí.

Prosíme všechny o účast, dozvíte se vše o naší nové elektronické třídnici a další důležité informace a termíny.

Děkujeme

 

Vážení zákonní zástupci dětí,

dne 10.6.2021 se uskutečnila mimořádná informativní schůzka rodičů za účelem představení nového ředitele školy. Schůzky se zúčastnilo 23 zákonných zástupců a celý pedagogický sbor školy.

Níže uvádíme seznam bodů, které byly na schůzce řešeny:

 1. Rekapitulace současného stavu školy a počtu docházejících dětí
 2. Oznámení o změně ve vedení školy. Nově byl jmenován do funkce ředitele školy Bc. Petr Štaif, DiS. a to s účinností od 1.6.2021
 3. Ředitel školy v krátkosti představil pedagogický sbor školy a svou osobu.
 4. Ředitel školy představil zákonným zástupcům dětí aktuální plán zlepšení, který se sestává z:
 • zvýšení úvazku ped. pracovníků ve škole
 • zlepšení venkovního a vnitřního prostředí školy
 • plánu zavedení elektronické třídní knihy s možností omlouvání dětí, odhlašování stravy, sledování stavu úhrad poplatků školného a stravného a informační službou pro zákonné zástupce
 • plánu úpravy webové prezentace školy
 • plánu založit pro zákonné zástupce facebookový profil - informace a vizualizace života školy, činností dětí apod.
 • plánu založení rady rodičů od 1.9.2021
 • plánu vyššího zapojení zákonných zástupců do života školy (workshopy pro rodiče, společné akce s dětmi, návštěvy školy v rámci tematických dnů, spolupráce s rodiči na vylepšování prostředí školy, exkurze do zajímavých míst apod.)
 • plánu navázání spolupráce s odbornými pracovišti k pravidelnému očním a logopedickém screeningu dětí ve škole
 • plánu dalších aktivit školy pro děti (škola v přírodě, přespání v MŠ, saunování apod.)

Zákonné zástupce dále informovala pí. Němcová o provozních záležitostech školy do konce školního roku.

5. V období hlavních školních prázdnin mohou zákonní zástupci využít příměstských táborů pořádaných základní školou v obci Březová. Informace k příměstským táborům poskytne pí. Severová na tel.: 775 118 128. Termíny PT jsou následující: 12.7. - 16.7., 26.7. - 30.7., 2.8. - 6.8., 16.8. - 20.8.

6. Ředitel školy následně upozornil z. zástupce na plánovanou odstávku el. energie v obci v termínu 1.7.2021 od 7:00 do 16:00. Dalším zjišťování u distributora však došlo k zpřesnění informace publikované obcí, tedy že výpadek elektřiny MŠ nepostihne.

7. V dalším čase zákonní zástupci vznášeli na pedagogy školy dotazy a hlasovali k daným návrhům.

Výsledky hlasování (celkem hlasovalo 23 ZZ):

 • Zavedení elektronické třídní knihy: PRO 22 ZZ
 • Založení facebookové skupiny: PRO 0 ZZ
 • Založení rady rodičů školy: PRO 15 ZZ
 • Pořádání školy v přírodě: PRO 8 ZZ
 • Saunování: PRO 16 ZZ
 • Keramická dílnička: PRO 10 ZZ

 

Schůzka byla ukončena v 16:45

Dovolujeme si vás pozvat na schůzku rodičů, která se bude konat ve čtvrtek 10.6. v 15:30 hodin.

Prosíme vás o účast. 

Chtěli bychom vás seznámit se změnami v naší mateřské škole.

Děkujeme. 

Od 1.6. do naší školky nastupuje nový pan učitel a zároveň ředitel.

Dne 24.6. pojedeme s dětmi na výlet do Bečovské botanické zahrady

-prohlídka se vzdělávacím programem - "Z pohádky do pohádky"

Odjezd od MŠ v 8:00 hodin - Příjezd okolo 14:00 hodin

Svačina, oběd a pití bude zajištěno

Vybíráme 100kč (vstup a zmrzlina)

Děti budou potřebovat sportovní oděv a obuv, popřípadě pláštěnku

Prosím, nedávejte dětem batohy, vše potřebné budou mít na starost paní učitelky

Ve středu 26.5. k nám do školky přijede divadlo s pohádkou O prasátku Arturovi. 

Vstup zdarma. 

Mateřská škola bude uzavřena od 7.7.2021 - 13.8.2021

 

Dne 17.6. v 15:30 hodin se na školní zahradě bude konat Pasování předškoláků.

Společně s divadlem Ondřej se s našimi předškoláky rozloučíme a předáme jim dárek na památku.

Srdečně zveme všechny děti i rodiče.

 

V úterý 18.5. ka nám do školky přiletí divadlo LETADLO s pohádkou V korunách stromů - "O Létě" .

Vstupné je hrazeno ze sponzorského daru.

Od 26.4.2021 se naše školka opět otevírá pro děti všech věkových kategorií.

Již nebude potřeba provádět antigenní testy.

Těšíme se na vás.