uvod kresba

V úterý 8.2. k nám do školky přijede divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak se meteor notám naučil.

Vážení zákonní zástupci dětí,
oznamuji vám, že jsem dnes bohužel obdržel informaci o nařízené karanténě dalšího ped. pracovníka školy a z důvodu nedostupnosti pracovníků v přímé péči, již nejsem schopen zabezpečit provozně chod školy do konce tohoto týdne.

V současné situaci počtu udělených karantén a izolací, nemohu provoz zajistit ani externími pracovníky, neboť i ostatní školy se potýkají s problémy zajištění vlastních provozů. Oznamuji vám tedy, že jsem z výše uvedených důvodů a po dohodě se zřizovatelem školy rozhodl o omezení provozu školy ve smyslu docházky dětí a to do 30.1.2022. O dalším vývoji situace a návratu pracovníků z izolace či nařízené karantény vás budu včas informovat.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost projevenou v dnešním dni.

Ve středu 8.12 k nám do školky přiletí divadlo Letadlo s pohádkou - Vánočka.

Vstupné bude hrazeno ze sponzorského daru.

V úterý 7.12. se ve školce budeme fotit.

Děti se budou fotit v koutku s vánoční tématikou. Samostatně, +variantě, s kamarádem, s celou třídou...jak si budete přát.

Cena sady je 250kč (4 ks záběrů různých velikostí a rámečků, vždy jiná póza)

Každá další sada 200kč (stejná fota)

V pondělí 6.12. k nám do školky dorazí Mikuláš se svou partou a zaslouženou nadílkou.

Vážení zákonní zástupci dětí,
v návaznosti na nově aplikované nařízení Vlády ČR vstupující v platnost od 22.11.2021, jsem bohužel nucen oznámit zrušení společné akce rodičů sdětmi, tj. výtvarných dílniček plánovaných školou na úterý 23.11.2021. Předpokládám také, v návaznosti na vývoj situace kolem pandemie COVID-19, že do konce tohoto kalendářního roku nebude škola moci pořádat žádné z akcí, které předpokládají spojení přítomnosti zákonných zástupců a dětí na třídách MŠ. Za celý kolektiv MŠ se Vám omlouvám a je mi osobně líto, že tyto oblíbené akce v MŠ neproběhnou, ale jejich pořádání při aplikaci současných pravidel a nařízení, by bylo provozně velmi náročné, tedy škola přistoupila po dohodě všech pedagogických pracovníků k jejich zrušení.

Děkujeme za pochopení

V Březové 21.11.2021

za celý kolektiv pracovníků MŠ Březová, okres K. Vary, PO 

Bc. Petr Štaif, DiS., ředitel školy

Vážení zákonní zástupci dětí,

v současné době je provoz mateřské školy Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace přerušen z důvodu nařízené karantény, orgánem ochrany veřejného zdraví KHS KV. Důvodem tohoto nařízení je potvrzený výskyt infekčního onemocnění COVID-19 v kolektivu dětí docházejících do mateřské školy.

Kontakt s pozitivně testovanou osobou proběhl naposledy dne 11. 11. 2021, proto se karanténa bude nejspíše vztahovat na děti, které byly ve škole přítomny v období od 9.11. do 11.11.2021. Karanténu nařizuje a rizikové kontakty vyhodnocuje orgán ochrany veřejného zdraví, který vás, zákonné zástupce, bude informovat v nejbližší době telefonicky.

Níže uvádíme informaci Krajské hygienické stanice Karlovy Vary:

Vážení zákonní zástupci dětí,
rádi bychom vás informovali o průběhu a délce karantény dle posledního platného mimořádného opatření a možnosti sebetrasování.

Karanténa začíná dnem kontaktu s pozitivně testovanou osobou a trvá minimálně 14 dní, lze ji však zkrátit provedením PCR testu a to 5. – 7. den od kontaktu s Covid pozitivním. Karanténa se negativním výsledkem PCR testu ukončí a do školy se pak mohou děti teoreticky vrátit 8. den.

Pro urychlení trasování Vás v současné chvíli, kdy počet dětí, žáků a pedagogů v karanténě stoupá a kapacity trasujících pracovníků jsou již na hranici možností, prosíme o vyplnění sebetrasujícího formuláře, který přijde SMS zprávou na vaše telefonní číslo. V tomto sebetrasování je důležité vyplnit všechny údaje včetně emailové adresy, na kterou se při správném vyplnění doručí i žádanka k odběru PCR metodou.

Vyplněním sebetrasujícího dotazníku získáte žádanku prakticky ihned a můžete se objednat do odběrového místa na PCR test (např. rezervacekk, labin).
Vašeho aktivního přístupu si velice vážíme a děkujeme za spolupráci.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Škola dále doplňuje následující informace:

1)  OČR zákonnému zástupci z důvodu nařízené karantény orgánem ochrany veřejného zdraví vystavuje ošetřující lékař dítěte. Pokud lékař OČR odmítne vystavit, obrací se zákonný zástupce s touto informací na KHS a následně na školu.

2)  V souladu s metodikou hlavního hygienika ČR dítě podstupuje 14denní karanténu, počínaje od data posledního rizikového kontaktu dítěte s pozitivně testovaným. Tedy od 11.11.2021 do 25.11.2021. Karanténa lze zkrátit na 8 dnů dobrovolným provedením PCR testu mezi 5. až 7. dnem nařízené karantény. V případě negativního výsledku může dítě 8. den nastoupit zpět do školy. V ostatních případech nastoupí dítě zpět do školy až uplynutím 14. dne nařízené karantény.

3)  Karanténa se vztahuje pouze na osoby vyjmenované vnařízení o karanténním opatření, tedy obvykle pouze na dítě a ne na ostatní rodinné příslušníky.

4)  Škola informuje zákonné zástupce o možnosti testování PCR metodou založenou na odběru ze slin v prostoru budovy letiště v Olšových vratech.

5)  Škola informuje zákonné zástupce, že není oprávněna požadovat výsledek PCR testu dítěte, neboť jde o důvěrnou informaci. Zákonný zástupce bezinfekčnost dítěte před nástupem zpět do školy potvrdí svým podpisem na čestném prohlášení, které bude k dispozici ve škole v den opětovného nástupu dětí zpět k prezenční výuce.

6)  Za období nařízené karantény dítěti škola nebude požadovat od zákonného zástupce úhradu poplatku školného. Zálohová úhrada na stravné se nemění, neboť je v rámci vyúčtování zohledněno pouze období, po které se dítě v mateřské škole skutečně stravovalo.

V případě dalších dotazů žádáme zákonné zástupce dětí, aby kontaktovali ředitele školy telefonicky, nebo dalšími obvyklými informačními kanály (e-mail, whatapp apod.)

V Březové 17.11.2021

Bc. Petr Štaif, DiS

Vážení zákonní zástupci dětí,
níže naleznete důvodovou zprávu k uzavření školy v období 19.10. až 25.10.2021.

 Zobrazit text vyjádření

Bc. Petr Štaif, DiS., ředitel školy

Ve čtvrtek 23.9. pojedeme s dětmi do Hipocentra Pája ve Stanovicích.

Děti s sebou můžou vzít mrkvičku, jablíčko,... pro koníky.

Dejte dětem vhodné sportovní oblečení, dle počasí.

Dne 16.9. u nás ve školce přivíáme divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak poslední vlaštovička na jih málem odletěla.

Ve čtvrtek 16.9. v 15:30 hod. se budou konat třídní schůzky pro rodiče všech dětí.

Prosíme všechny o účast, dozvíte se vše o naší nové elektronické třídnici a další důležité informace a termíny.

Děkujeme

 

Vážení zákonní zástupci dětí,

dne 10.6.2021 se uskutečnila mimořádná informativní schůzka rodičů za účelem představení nového ředitele školy. Schůzky se zúčastnilo 23 zákonných zástupců a celý pedagogický sbor školy.

Níže uvádíme seznam bodů, které byly na schůzce řešeny:

 1. Rekapitulace současného stavu školy a počtu docházejících dětí
 2. Oznámení o změně ve vedení školy. Nově byl jmenován do funkce ředitele školy Bc. Petr Štaif, DiS. a to s účinností od 1.6.2021
 3. Ředitel školy v krátkosti představil pedagogický sbor školy a svou osobu.
 4. Ředitel školy představil zákonným zástupcům dětí aktuální plán zlepšení, který se sestává z:
 • zvýšení úvazku ped. pracovníků ve škole
 • zlepšení venkovního a vnitřního prostředí školy
 • plánu zavedení elektronické třídní knihy s možností omlouvání dětí, odhlašování stravy, sledování stavu úhrad poplatků školného a stravného a informační službou pro zákonné zástupce
 • plánu úpravy webové prezentace školy
 • plánu založit pro zákonné zástupce facebookový profil - informace a vizualizace života školy, činností dětí apod.
 • plánu založení rady rodičů od 1.9.2021
 • plánu vyššího zapojení zákonných zástupců do života školy (workshopy pro rodiče, společné akce s dětmi, návštěvy školy v rámci tematických dnů, spolupráce s rodiči na vylepšování prostředí školy, exkurze do zajímavých míst apod.)
 • plánu navázání spolupráce s odbornými pracovišti k pravidelnému očním a logopedickém screeningu dětí ve škole
 • plánu dalších aktivit školy pro děti (škola v přírodě, přespání v MŠ, saunování apod.)

Zákonné zástupce dále informovala pí. Němcová o provozních záležitostech školy do konce školního roku.

5. V období hlavních školních prázdnin mohou zákonní zástupci využít příměstských táborů pořádaných základní školou v obci Březová. Informace k příměstským táborům poskytne pí. Severová na tel.: 775 118 128. Termíny PT jsou následující: 12.7. - 16.7., 26.7. - 30.7., 2.8. - 6.8., 16.8. - 20.8.

6. Ředitel školy následně upozornil z. zástupce na plánovanou odstávku el. energie v obci v termínu 1.7.2021 od 7:00 do 16:00. Dalším zjišťování u distributora však došlo k zpřesnění informace publikované obcí, tedy že výpadek elektřiny MŠ nepostihne.

7. V dalším čase zákonní zástupci vznášeli na pedagogy školy dotazy a hlasovali k daným návrhům.

Výsledky hlasování (celkem hlasovalo 23 ZZ):

 • Zavedení elektronické třídní knihy: PRO 22 ZZ
 • Založení facebookové skupiny: PRO 0 ZZ
 • Založení rady rodičů školy: PRO 15 ZZ
 • Pořádání školy v přírodě: PRO 8 ZZ
 • Saunování: PRO 16 ZZ
 • Keramická dílnička: PRO 10 ZZ

 

Schůzka byla ukončena v 16:45

Dovolujeme si vás pozvat na schůzku rodičů, která se bude konat ve čtvrtek 10.6. v 15:30 hodin.

Prosíme vás o účast. 

Chtěli bychom vás seznámit se změnami v naší mateřské škole.

Děkujeme. 

Od 1.6. do naší školky nastupuje nový pan učitel a zároveň ředitel.

Dne 24.6. pojedeme s dětmi na výlet do Bečovské botanické zahrady

-prohlídka se vzdělávacím programem - "Z pohádky do pohádky"

Odjezd od MŠ v 8:00 hodin - Příjezd okolo 14:00 hodin

Svačina, oběd a pití bude zajištěno

Vybíráme 100kč (vstup a zmrzlina)

Děti budou potřebovat sportovní oděv a obuv, popřípadě pláštěnku

Prosím, nedávejte dětem batohy, vše potřebné budou mít na starost paní učitelky

Ve středu 26.5. k nám do školky přijede divadlo s pohádkou O prasátku Arturovi. 

Vstup zdarma. 

Mateřská škola bude uzavřena od 7.7.2021 - 13.8.2021

 

Dne 17.6. v 15:30 hodin se na školní zahradě bude konat Pasování předškoláků.

Společně s divadlem Ondřej se s našimi předškoláky rozloučíme a předáme jim dárek na památku.

Srdečně zveme všechny děti i rodiče.

 

V úterý 18.5. ka nám do školky přiletí divadlo LETADLO s pohádkou V korunách stromů - "O Létě" .

Vstupné je hrazeno ze sponzorského daru.

Od 26.4.2021 se naše školka opět otevírá pro děti všech věkových kategorií.

Již nebude potřeba provádět antigenní testy.

Těšíme se na vás.

Vzhledem k časové změně stravování dětí, prosíme, aby si rodiče po obědě vyzvedávali ve 12:30 hodin.

 

S platností od 1.4.2021 se mění časový harmonogram stravování dětí:

Svačina    9:00 - 9:30 hodin

Oběd       12:00 - 12:30 hodin

Svačina   14:00 - 14:30 hodin

Od pondělí 12.4.2021 bude naše mateřská škola opět otevřena, ale pouze pro PŘEDŠKOLÁKY.

Testování dětí bude probíhat 2x týdně pomocí antigenního testu, který budou provádět rodiče přímo v budově školy.

V prípadě pozitivního výsledku testu, nesmí žádné dítě, které bylo v posledních 2 dnech s Covid pozitivním dítětem v kontaktu navštěvovat 14 dní školské zařízení, pokud nedoloží RT-PCR s negativním výsledkem. 

Děti při pobytu v MŠ nemusí mít respirátor ani{ roušku.

Další informace doplníme během tohoto týdne.